اس عاشقانه منبيگانگان هرگز ننالم کهمن هر

اس ام اس عشقي باحال

غلام همت آن نازنينم که کار خير بي روي ريا کرد
من از بيگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد

پيامک عاشقانه

بي شک آسمان خدا با اين همه ستاره يک تيم برنده است . . .

SMS عاشقانه

بوي تو که در مشام قهوه خانه مي پيچد

بهار با هر چه گل و پرنده از پوست ما مي گذرد

تو اگر نبودي آسمان ما ستاره نداشت

پيامک عاشقانه احساسي

هـــروقت کـم مي آورم… مـي گـــويم :

اصـــلا مهـم نيـــست…

امـا تــــــــــو خـــوب مـيداني

نبـودنــــت چقـــدر بـرايــم مهـم اسـت… !

اس عاشقانه

شيرين تر از عسل هم ميتوان آفريد اما به شرط آنکه من آن زنبور سرباز دل باخته باشم

و تو آن تنها گلي که نصيب من شده است . . .

پيامک عاشقانه

يار در پرده و ما پرده بر انداخته ايم/از
ازل او به چنان،ما به چنين ساخته ايم
گر کمان ميکشد اينک به کمين آمده ايم / ور که شمشير زند ما سپر انداخته ايم

sms عاشقانه براي دوست دختر

اميدوارم تو اقيانوس خوشبختي جوري غرق بشي که هيچ وقت نجات پيدا نکني . . . !

اس ام اس عاشقانه

من زنده بودم اما انگار مرده بودم
از بس که روزها را با شب شمرده بودم
يک عمر دور و تنها تنها بجرم اين که
او سرسپرده مي خواست ‚ من دل سپرده بودم

اس ام اس عشق

هــزار بـار آمـدم خطــت بزنم از قلبم

خود خودت را

يــادت را

اسمــت را

امــا

فقط قلبــم پر شد از خط خطي هاي عاشقانـه !

پيامک عاشقانه

يک رنگ و بوي تازه از عشق بگير / پر سوزترين گدازه از عشق بگير
در هر نفسي که مي تپي اي دل / يادت نرود اجازه از عشق بگير

اس ام اس عاشقانه احساسي

مکاني برايت بهتر از دلم ندارم ، تنگي اش را به لطف خودت ببخش

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس سرکاري باحال پيامک سرکاري باحال اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک سرکاري اس ام اس سرکاري دوستان اس ام اس خنده دار سرکاري پيامک تبريک پيامک تولد اس جوک دوستان اس دلگير پيامک شعر اس ام اس شعر زيبا پيامک طنز اس ام اس